میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی میزان اثربخشی برون سپاری خدمات شهرداری شاهرود جهت بهبود رضایتمندی شهروندان امینی علیرضا1397/07/2410:30 كلاس 211 دانشكده مديريت و حسابداري
بررسی عملکرد تیم براساس متغیرهای فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی توسعه دانش و جمع گرایی در بیمارستان شریعتی تهران اونق محی الدین1397/07/240 تعیین نشده
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با رفتار شهروندی و عملکرد شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی درویشی محسن1397/07/2410:30 كلاس 212 دانشكده مديريت و حسابداري
بررسی رابطه بین رفتارهای توانمندسازی رهبر و رضایت کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران هلاج مهدی1397/07/2410:30 اتاق 214 دانشكده مديريت و حسابداري