میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی در بیمارستانهای استان گلستان سیدی حمیده1398/02/0312:00 كلاس 211 دانشكده مديريت و حسابداري
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مبادله رهبر-عضو در سازمان تامين اجتماعي استان گلستان تكاورصیاد وحید1398/02/0312:00 كلاس 213 دانشكده مديريت و حسابداري